Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Arbejdsretsportalen   1/1

Litteraturliste

Liste over litteraturen i hhv. Arbejdsretsportalen og Arbejdsretsportalen+

Litteratur i Arbejdsretsportalen og Arbejdsretsportalen+
Læs mere om indholdet i de enkelte bøger ved at klikke på bogens titel.

Derudover indeholder Arbejdsretsportalen+
Lovkommentarer:

Håndbøger:

Faglig voldgift
I Faglig voldgift, 1. udgave, foretager den tidligere formand for Arbejdsretten Mogens Hornslet en helt ny behandling af den faglige voldgiftspraksis - både mht. systematik og indhold. En samlet fremstilling over hyppigt forekommende fortolkningsspørgsmål i de faglige voldgiftsretter har ikke været tilgængelig siden 6. udgave af Overenskomstfortolkning ved faglig voldgift fra 1992.

Værket er opdelt i en tekstdel og en afgørelsesdel. Tekstdelen gennemgår faglig voldgiftspraksis på en række centrale områder. Referaterne af de enkelte afgørelser er kortet ned således, at de gør det muligt for brugeren at fornemme, om afgørelsen kan have interesse for en aktuel, konkret sag. Afgørelsernes fulde præmisser er gengivet i afgørelsesdelen.

Faglig voldgift er et nyttigt redskab for den, der fører faglige voldgifter, rådgiver inden for kollektive overenskomster eller blot arbejder med arbejdsret.

Til toppen

Afskedigelsesnævnet - Sagsbehandling og praksis
Bogen Afskedigelsesnævnet - Sagsbehandling og praksis, 6. udgave, giver et unikt indblik i, hvordan og efter hvilke regler Afskedigelsesnævnet arbejder. Samtidigt giver bogen et samlet overblik over de regler, der gælder for DA/LO Afskedigelsesnævnet. Derudover bliver Nævnets praksis udførligt gennemgået, både for så vidt angår afskedigelsesbegrundelse og godtgørelsesniveau.

Samtlige tilkendegivelser og kendelser afsagt i Nævnet fra 1961 til juni 2013 er beskrevet i resuméform, desuden er alle relevante kendelser gennemgået systematisk inddelt efter begrundelsen for afskedigelsen.

Bogen er et praktisk arbejdsredskab og opslagsværk for dem, der fører sager ved Afskedigelsesnævnet, men gennemgangen af Nævnets praksis er også vejledende for afskedigelser uden for Hovedaftalens område.

Til toppen

Arbejdsretsloven med kommentarer
Lov nr. 185 af 12. marts 1997 om arbejdsretten, kommenteret af tidligere sekretær i Arbejdsretten, landsdommer Niels Waage.

Udover selve lovkommentaren er der i bogen medtaget referater af de fleste af Arbejdsrettens domme afsagt i perioden 1. januar 1987 til 31. december 1996 og af enkelte ældre afgørelser, samt af domme og kendelser afsagt af de almindelige domstole og offentliggjort inden den 1. januar 1997. Bogen indeholder desuden relevante bilag samt et udførligt stikordsregister.

Til toppen

Ferieloven med kommentarer
Ferieloven med kommentarer gennemgår den nu 8 år gamle lov i detaljer og inddrager både praksis, lovbemærkninger og folketingsbesvarelser, ligesom relevant praksis fra tidligere lovgivning i vidt omfang er taget med. Bogen gennemgår også de efterfølgende ændringer af ferieloven, som blev indført i 2003 og gav en videre adgang til at udbetale uhævede feriepenge til lønmodtagerne i stedet for at lade pengene tilfalde feriefondene.

Til toppen

Lov om behandling af personoplysninger
Denne 3. udgave af Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer er ajourført med hensyn til praksis, det vil navnlig sige Datatilsynets praksis, men også en række udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og de afgørelser, der er om loven fra danske domstole og fra EF-Domstolen, er refereret. Endvidere er de ændringer, der er kommet til siden vedtagelsen af lov nr. 429 af 31. maj 2000 - "persondataloven" - indarbejdet, herunder reglerne i kapitel 6 a om tv-overvågning. Herudover er der foretaget en almindelig ajourføring af stoffet.

Lovkommentaren beskriver regler og praksis vedrørende behandling af personoplysninger, så bogen kan tjene som et praktisk redskab for medarbejdere i den offentlige sektor, private virksomheder, foreninger m.v., som er beskæftiget med aktiviteter, der er omfattet af loven, og for advokater og andre rådgivere.

Til toppen

Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
Der er siden fjerde udgave af denne lovkommentar fra 2002 afsagt et ikke ubetydeligt antal domme og kendelser vedrørende loven og det underliggende direktiv.

Ved revideringen er der lagt særlig vægt på opdatering, for så vidt angår nye såvel danske som EU-retlige afgørelser samt ny lønmodtagerrelateret lovgivning og problemstillinger knyttet hertil samt opsigelse af kollektive overenskomster.

Til toppen

Ansættelsesbevisloven
Ansættelsesbevisloven sikrer, at alle lønmodtagere, der arbejder mere end otte timer om ugen, kan få oplysninger fra arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Arbejdsgiverens oplysningspligt indtræder, når ansættelsesforholdet har varet mere end en måned, og omfatter bl.a. følgende oplysninger:
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet
Til toppen

Lov om kollektive afskedigelser
Denne bog giver en traditionelt opbygget kommentar til lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Værket understøtter arbejdet med loven i praksis for advokater, ansatte i den offentlige administration og i organisationer, virksomhedsjurister, personalekonsulenter og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret. Det er tilstræbt, at også læsere uden særlige forkundskaber på det arbejdsretlige felt kan have gavn af værket. Vigtige hovedprincipper er medtaget i flere af kommentarerne til de enkelte bestemmelser, og bogens afsnit tjener som checkliste i forbindelse med den praktiske gennemførelse af en masseafskedigelse.

Til toppen

Ligestillingslovene bind 1
I denne 7. udgave er kommentarerne til ligestillingslovene stadig delt op i 2 bind. Dette første bind gennemgår ligestillingslovgivningens grundbegreber, som er blevet yderligere uddybet i denne udgave, hvor ny viden om samspillet mellem ligestillingsdirektiverne er blevet behandlet. Desuden er en nærmere gennemgang af sanktioner og håndhævelse stadig vigtig.

Andet bind af kommentaren til ligestillingslovene gennemgår ligelønsloven, ligebehandlingsloven, barselloven og barseludligningsloven med de lovændringer, der er gennemført på det tidspunkt.

Bogen henvender sig fortsat til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration og arbejdslivets praktikere.

Til toppen

Ligestillingslovene bind 2
Andet bind af Ligestillingslovene, 7. udgave, beskriver og analyserer kendt praksis inden for ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og som noget nyt loven om forsikring, pension og lignende finansielle ydelsers anvendelsesområde.

Med udgivelsen af dette andet bind er alle love inden for ligestillingslovgivningen kommenteret og opdateret.

Bogen henvender sig til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration, arbejdslivets praktikere og andre interessenter.

Til toppen

Den kollektive arbejdsret
Bogen behandler den kollektive arbejdsret og har fokus på en række klassiske temaer som f.eks. indgåelse og opsigelse af overenskomster, konfliktret i interessetvister og fredspligt i retstvister.

Den kollektive arbejdsret fremhæver imidlertid også en række nyere udviklingslinjer inden for området, og ikke mindst den voksende rolle som løn- og aftaleforhandlinger spiller på den enkelte arbejdsplads både på det private og det offentlige arbejdsmarked.

Bogen belyser løbende det stadig mere komplekse samspil mellem de kollektivarbejdsretlige regler og det omgivende retssystem, herunder menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser.

Til toppen

Den Danske Arbejdsret I-III (Samlet)
"Den Danske Arbejdsret, Bind I-III" er en samlet, detaljeret gennemgang af dette retsområde.
Værket rummer tre bind:
 • Bind I dækker de generelle emner: Arbejdsretsvidenskabens stilling, arbejdsrettens ideologi, lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet, arbejdsmarkedsorganisationerne, arbejdsrettens kilder og principperne for prioritering af samme i konkrete sager, tvisteløsningssystemerne og den internationale og komparative arbejdsrets problemer.
 • Bind II dækker retsreglerne om det individuelle arbejdsforhold - altså om relationerne mellem arbejdsgiveren og den enkelte ansatte - hvad enten disse bestemmes af lovgivning, kollektive overenskomster eller parternes egen aftale.
 • Bind III gennemgår den kollektive arbejdsrets kilder samt reglerne omkring indgåelsen, fortolkningen og udfyldningen, anvendelsen og afviklingen af kollektive arbejdsoverenskomster.

Til toppen

Foreningsret
Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.
Fremstillingen er koncentreret om de retsregler, der får foreningen til at fremstå som juridisk person med egen identitet, dvs. om principperne for den interne organisation og styring og for denne juridiske persons optræden i forhold til omverdenen.
Der er i bogen draget fordel af den omstændighed, at der inden for de ideelle foreningers område hersker en høj grad af skandinavisk retsenhed. De i bogen opstillede antagelser hviler således på gennemgang også af materiale fra de øvrige nordiske lande.

Til toppen

Funktionærret
Bogen beskriver dybdegående funktionærens retsstilling, og er systematisk bygget op fra ansættelsens start - hvordan en funktionærstatus erhverves og hvorefter der redegøres for forholdene under og efter ansættelsen. Bogen indeholder herudover en række tilgrænsende love, der uddyber funktionærens retsstilling. Al foreliggende teori og praksis er blevet gennemgået for at kunne give en nyvurdering for retspraksis inden for området, og er derfor også aldeles egnet som opslagsværk for dem der beskæftiger sig med funktionærretten.

Til toppen

Dansk arbejdsret
Denne bog er en videreførelse af Lærebog i Arbejdsret af samme forfatter. Dansk Arbejdsret giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige udvikling. Den retter sig mod praktikere, forskere og studerende, der har behov for et grundlæggende overblik over dansk arbejdsret i lyset af den folkeretlige og EU-retlige udvikling. Der er foretaget en løbende integration af folkeretlige, danske og EU-retlige kilder frem til medio juni 2012.

Til toppen

EU Labour Law 2013
Denne bog redegør systematisk for den gældende arbejdsmarkedsret i EU, som den står skrevet i 2013, og dens udvikling over årene fra 1958 til 2013. Bogen beskriver og analyserer den generelle udvikling af arbejdsmarkedsret i EU, hvor fokus lægges ved rettens interaktion med national og international arbejdsmarkedsret.

Til toppen

Grundlæggende arbejdsret
"Grundlæggende arbejdsret" giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på:
 • Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder samspillet mellem arbejds- og forvaltningsretlige principper på det offentlige arbejdsmarked og navnlig EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret.
 • De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgivers ledelsesret og medarbejderindflydelse samt konfliktret og fredspligt.
 • Hovedreglerne om det individuelle ansættelsesforhold, herunder diskriminationsforbud, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, centrale løn- og arbejdsvilkår samt ændringer i og ophør af ansættelsesforhold.
 • De centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med inddragelse af såvel det arbejdsmiljøretlige system som det arbejdsskaderetlige system.
Til toppen

Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse
Denne bog beskriver og analyserer de gældende ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelser i Danmark; først og fremmest på baggrund af Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven). Loven er præceptiv og finder anvendelse på det betydelige antal virksomhedsoverdragelser, der hvert år finder sted i Danmark.
Blandt de emnekredse, der behandles i bogen er:
 • Afgrænsningen af de overdragelser, der er omfattet af loven
 • Retsvirkningerne og konsekvenser af opsigelser af medarbejdere i strid med loven
 • Kollektive overenskomsters stilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, udlicitering og outsourcing
 • Håndtering af pensioner og andre "benefits" ved virksomhedsoverdragelser
 • Kravene til information og høring
 • Lønmodtagers retsstilling ved insolvente virksomhedsophør
Bogen henvender sig til rådgivere for enten lønmodtagere eller arbejdsgivere, til kuratorer, skifteretter og andre, der beskæftiger sig med behandling af lønmodtagerkrav ved insolvente virksomhedsophør. De ansattes retsstilling, når en arbejdsgiver bliver insolvent, giver ofte anledning til tvivl, fordi ansættelsesret og insolvensret støder sammen. Bogen indeholder en samlet fremstilling af dette retsområde.

Bogen giver en praktisk orienteret gennemgang af alle relevante regler for behandling af lønmodtagerkrav og refererer et stort antal domme om emnet.

Til toppen

Arbejdsmarkedsklausuler
Bogen indeholder en samlet fremstilling af de egentlige arbejdsmarkedsklausuler samt en gennemgang af udvalgte, uegentlige arbejdsmarkedsklausuler.

Bogen beskriver både de lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, såsom konkurrenceklausuler, jobklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. og de ikke lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, såsom uddannelsesklausuler, fastholdelsesklausuler, aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler, royaltyklausuler og medarbejderklausuler, der ikke er omfattet af jobklausulloven.

Til toppen

Arbejdsmarkedspension
De fleste lønmodtagere på det danske arbejdsmarked har en pensionsordning i kraft af deres ansættelsesforhold - enten via en overenskomst eller som led i en firmapensionsaftale.
Bogens målgruppe er de administratorer, der har ansvaret for disse ordninger, dvs. pensionsvirksomheder, myndigheder og de juridiske rådgivere.
Bogen falder i tre dele:
 • Første del afdækker de komplekse aftalerelationer i kollektive arbejdsmarkedspensioner.
 • Anden del behandler en række specifikke spørgsmål ved den løbende administration af disse ordninger.
 • Tredje del analyserer overenskomstparternes og pensionsinstituttets adgang til at foretage ændringer i pensionsordningerne.

Til toppen

Udlicitering og medarbejdere
Denne bog behandler offentlig udlicitering og privat outsourcing særligt i forhold til lønmodtagerbeskyttelsen. Den sætter fokus på hvornår en udlicitering eller outsourcing er ensbetydende med en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, og hvad konsekvenserne heraf er.
Konsekvenserne af en virksomhedsoverdragelse er ganske særlige for offentligt ansatte, herunder for tjenestemænd. Bogen behandler konsekvenserne generelt, og også for privatretlige ansættelsesforhold, men der lægges særligt vægt på offentlige ansættelsesforhold.
Bogen inddrager i behandlingen af alle de spørgsmål, der knytter sig til virksomhedsoverdragelsesloven, både det bagvedliggende virksomhedsoverdragelsesdirektiv, EU-domstolens righoldige praksis og dansk praksis, fra såvel de ordinære domstole, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten som faglige voldgifter.

Til toppen

Forvaltningspersonalet
Denne bog behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale under en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (tjenestemands-og overenskomstansættelsemv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes pligter og rettigheder, stillingsændringer (herunder forflyttelse og stillingsnedlæggelse), diskretionær afskedigelse m.v. og disciplinære sanktioner.

Til toppen

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer
Bogen undersøger, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene.

Denne undersøgelse vedrører for det første de påvirkninger, som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne - og for det andet de påvirkninger, som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne, som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser.

Til toppen

Arbejdsret
Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet. "Arbejdsret" er skrevet som lærebog og oversigtsværk for arbejdsmarkedets praktikere. I første del behandles de almene problemer, herunder den historiske udvikling, organisationsvæsenet, retskilderne, tvisteløsningssystemerne, internationalt arbejdsretlige forhold m.v.

Anden del tager retsforholdet mellem den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager op, altså ansættelsesretten.

Tredje del behandler den kollektive arbejdsret, dvs. de spørgsmål, der knytter sig til forvaltningen af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

I fjerde del gives endelig en kort beskrivelse af arbejdsmiljøretten og kildeskattereglerne, ligesom læseren introduceres til den omkringliggende sociallovgivning.

Til toppen

Lærebog i ansættelsesret og personalejura
"Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura" rummer en indgang til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, det er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau.

Bogen behandler bl.a. ansættelsesrettens grundlag, retskilderne, reglernes internationale gyldighedsområde, lønmodtagergrupperne m.v.

Til toppen

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør
Bogen henvender sig til rådgivere for enten lønmodtagere eller arbejdsgivere, til kuratorer, skifteretter og andre, der beskæftiger sig med behandling af lønmodtagerkrav ved insolvente virksomhedsophør.

De ansattes retsstilling, når en arbejdsgiver bliver insolvent, giver ofte anledning til tvivl, fordi ansættelsesret og insolvensret støder sammen. Bogen indeholder en samlet fremstilling af dette retsområde.

Bogen giver en praktisk orienteret gennemgang af alle relevante regler for behandling af lønmodtagerkrav og refererer et stort antal domme om emnet.

Til toppen

Udstationeringsloven med kommentarer
Udstationeringsloven er i de senere år blevet tilføjet nye regler af særegen og selvstændig national dansk karakter, herunder regler som indeholder rettigheder og pligter for andre kategorier af personer og virksomheder end tidligere. I dag regulerer udstationeringsloven både fagforeningers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med kollektive kampskridt overfor udenlandske tjenesteydere, tjenestemodtageres subsidiære rapporteringsforpligtelser og regler for registrering i forbindelse med udenlandske enkeltmandsvirksomheders tjenesteydelser i Danmark.

Udviklingen har nødvendiggjort denne lovkommentar, hvilken udgør et praktisk redskab for ansatte i danske og udenlandske virksomheder, i den offentlige sektor, i de faglige organisationer og for andre, som beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Materiale efter den 1. januar 2015 er kun medtaget i begrænset omfang.

Til toppen

Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning
Det moderne arbejdslivs vilkår har medført en markant stigning i antallet af tilfælde, hvor lønmodtagere rammes af stress.

Stress medfører ofte langvarige sygemeldinger eller et fuldstændigt udfald af arbejdsmarkedet, og dette fravær udgør i dag et betydeligt problem.

Disse situationer er imidlertid komplicerede at håndtere på det arbejdsretlige plan, bl.a. fordi der på en række centrale punkter hersker usikkerhed om, hvad der overhovedet gælder.

Bogen sammenfatter den eksisterende viden på området, bl.a. ud fra lovgivning og retspraksis. Herunder berøres bl.a.:
 • Begrænsningerne i arbejdsgiverens ledelsesret med henblik på stressfremkaldende forhold
 • De arbejdsmiljøretlige regler
 • De mulige forløb af en konkret sag - altså stillingen i relation til syge - og andet fravær, opsigelse og afskedigelse samt arbejdsløshedsunderstøttelsen i denne forbindelse
 • Arbejdsskadesikringsordningen samt mulighederne for at opnå erstatning, tortgodtgørelse mv. i arbejdsretlig belysning.
Til toppen

Persondataret i ansættelsesforhold
I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten.

Denne bog beskriver, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som arbejdstagere og arbejdsgivere har.

Opgaven med at skrive bogen er på ny søgt løst ved at forene den viden, de to forfattere Peter Blume og Jens Kristiansen for sig har om de to reguleringsområder, hvilket fortsat afdækker en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål.